Ο Σύλλογος

ΓΕΝΙΚΑ

Ο ‘Σύλλογος των Απανταχού Ακραιφνιωτών’ ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1980 και έχει έδρα το χωριό Ακραίφνιο Βοιωτίας. Η ιδέα και η πρωτοβουλία για την ίδρυσή του, ανήκει στον σημερινό Πρόεδρο του ΔΣ κ. Κώστα Ανδρίτσο, που εργάσθηκε με ζήλο και μεθοδικότητα και με τις νομικές συμβουλές της δικηγόρου Γεωργίας Σώκαρη έκανε πράξη την ιδέα αυτή.

ΣΚΟΠΟΙ

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι σκοποί του συλλόγου είναι:

1. Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, μεταξύ των μελών.

2. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των απανταχού της Ελλάδας εγκαταστημένων Ακραιφνιωτών, η γνωριμία μεταξύ τους και των μελών των οικογενειών τους και γενικά η τόνωση με κάθε μέσο του πατριωτικού δεσμού, που συνδέει τα μέλη του σωματείου.

3. Η τακτική επικοινωνία των μελών του σωματείου με τους ντόπιους συμπατριώτες τους, οι συχνές επισκέψεις αυτών στο χωριό τους και η ανύψωση με τον τρόπο αυτό των οικογενειακών συγγενικών δεσμών.

4. Η, με τις ανωτέρω επισκέψεις και επικοινωνίες, γενικότερη προσπάθεια για την πρόοδο του Ακραιφνίου, με οργάνωση διαλέξεων, εκδρομών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη του μουσικού, τουριστικού και αθλητικού αισθήματος του κοινού.

5. Η αποκατάσταση και η διατήρηση στενής επαφής με τους εγκατεστημένους στο εξωτερικό Ακραιφνιώτες, για την ανάπτυξη των πατριωτικών και των συγγενικών δεσμών τους με την ιδιαιτέρα πατρίδα τους και τον συντονισμό των προσπαθειών για τη γενικότερη εξέλιξη της γενέτειράς τους.

6. Η, με δημοσιεύματα ιστορικών και λαογραφικών εκδόσεων, συμβολή στην άνοδο του πνευματικού και του εκπολιτιστικού επιπέδου του Ακραιφνίου.

7. Η ανάπτυξη της λαϊκής παράδοσης και η διατήρηση των παλαιών ηθών και εθίμων του Ακραιφνίου παράλληλη επιστροφή στις ρίζες και τα εθνικά πρότυπα του τόπου.

8. Η συνεργασία με τις τοπικές αρχές και άλλους παρόμοιους συλλόγους του Ακραιφνίου η παροχή σε αυτούς κάθε δυνατής ηθικής και υλικής βοήθειας για την ευόδωση ενεργειών που αποβλέπουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Ο σύλλογος διοικείται από συμβούλιο αποτελούμενο από 9 τακτικά μέλη και 4 αναπληρωματικά που εκλέγονται κάθε 2 χρόνια από τη γενική συνέλευση των μελών.

2. Το 1ο διοικητικό συμβούλιο, που συγκροτήθηκε αμέσως μετά την ίδρυση του συλλόγου, αποτελείτο από τους:

α. Πρόεδρο: Νίκα Βασίλειο Γεωπόνο

β. Αντιπρόεδρο: Πολυχρόνη Μαυροδήμο Ελεύθ. Επαγγελματία

γ. Γενικός Γραμματέα: Κώστα Ανδρίτσο Υπάλληλο ΟΤΕ

δ. Ταμία: Διονύσιο Παπαδάτο, Ελεύθ. Επαγγελματία

ε. Μέλος: Χρήστο Νίκα, Αρχιτέκτονα

3. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε τον Απρίλιο του έτους 2010 και αποτελείται από τους:

α. Πρόεδρο: Κώστα Ανδρίτσο, Συντ.Υπάλληλο ΟΤΕ

β. Αντιπρόεδρο: Γεώργιο Παυλιώτη, Επιχειρηματία

γ. Γενικό Γραμ.: Χρήστο Κωνσταντίνου, Ειδικό Πληροφορικής.

δ.Ειδικό Γραμ.: Θεόδωρο Κωνσταντίνου Μηχανολόγο- Μηχανικό

ε. Ταμία: Βασίλειο Κασκαβελιώτη, Επιχειρηματία

ζ. Τακτικό Μέλος: Φωτεινή Πολίτη, Φιλόλογο

η. Τακτικό Μέλος: Αλέξανδρο Παυλιώτη, Επιχειρηματία

θ. Τακτικό Μέλος: Γεώργιο Μαρλαγκίτα, Στρατιωτικό

ι. Αναπλ. Μέλος Χαράλαμπο Αγγέλου, Συντ. Υπάλληλο ΥΠΑ

ια. Αναπλ. Μέλος: Αναστάσιο Δήμα, Επιχειρηματία.

ιβ. Αναπλ. Μέλος: Νικόλαο Κακλιό, Επιχειρηματία

ιγ. Αναπλ. Μέλος: Αντώνιο Βενιζέλο, Οδοντ.-Γναθοχειρούργο.

ΠΟΡΟΙ

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος στηρίζεται:

α. Στις ετήσιες συνδρομές των μελών του.

β. Σε κάθε δωρεά, κληροδοσία, κληρονομιά ή χορηγία που γίνεται από οποιοδήποτε φυσικό, νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο.

γ. Στα έσοδα από εράνους, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις με λαχεία που γίνονται για τους σκοπούς του συλλόγου.

δ. Στα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη θεμιτή πηγή.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Μέχρι τώρα ο Σύλλογος έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις:

α. Έχει καταγράψει το μεγαλύτερο μέρος των Ακραιφνιωτών που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εκτός του χωριού, καθώς και τους απόγονους τους.

β. Έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε διάφορους τοπικούς και λοιπούς κρατικούς φορείς για τη συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της περιοχής μας.

γ. Έχει χρηματοδοτήσει εργασίες για την καθαριότητα των αρχαιοτήτων του χωριού.

δ. Έχει οργανώσει με επιτυχία ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τα μέλη του.

2. Ο Σύλλογος με την εκλογή του νέου ΔΣ, θα κάνει νέο ξεκίνημα για να υλοποιήσει τους σκοπούς του, θέτοντας στόχους, με εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος και χρονοδιαγράμματος.

3. Οι στόχοι του Συλλόγου για το άμεσο μέλλον είναι:

α. Η ολοκλήρωση της καταγραφής των απανταχού Ακραιφνιωτών και η ένταξή τους στον σύλλογο.

β. Η κυκλοφορία λαχείου για την συγκέντρωση χρημάτων

γ. Η παρέμβαση προς στους αρμόδιους φορείς και η χρηματοδότηση ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, για τη συντήρηση ? επισκευή της κεραμοσκεπής της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

δ. Η οργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

ε. Η καταγραφή στο μνημείο του χωριού των ονομάτων των συγχωριανών μας ηρώων, που έδωσαν της ζωή τους για την πατρίδα, κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο του 1940.

στ. Η ένταξη στο Σύλλογο, του Λαογραφικού Μουσείου που έχει ιδρύσει ο κ. Αγγέλου Χαράλαμπος ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και η ανάπτυξη – ανάδειξη των εκθεμάτων, που τώρα βρίσκονται αποθηκευμένα.

4. Για κάθε ενέργεια που θα γίνεται στα παραπάνω θέματα, αλλά και σε άλλα που θα προκύπτουν κάθε φορά, θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις, από την ιστοσελίδα του Συλλόγου.